Algemene voorwaarden hondenschool Hond in Huis gevestigd te Almelo. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77637216

Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam cursussen, trainingen en advies aanbiedt.
 • Instructeur: eigenaar van Hondenschool
 • Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
 • Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, training of advies.
 • Hondenschool behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op hondinhuis.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

 

 1. Algemene voorwaarden
  • Alle overeenkomsten worden nageleefd volgens de navolgende voorwaarden.
  • Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met Hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de ontvangen bevestiging door Hondenschool en na betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen, training of advies.
  • De cursist gaat er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden en zullen niet aan derden worden verstrekt.

 

 1. Training, Cursus of Advies
  • Na aanmelding is cursist verplicht het volledig verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór aanvang van de eerste lesdag.
  • Indien de cursist minderjarig is, is een handtekening van ouder of voogd vereist.
  • Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur, worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
  • Instructeur houdt zich het recht voor te vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
  • Verhindering van de cursist dient 24 uur van tevoren te worden gemeld.
  • Verhindering dient zowel door cursist als instructeur per e-mail of per whatsapp te geschieden.
  • De honden, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
  • Bij verhindering cursist heeft cursist recht om één les in te halen. Deze inhaalles is zonder extra kosten. De inhaalles en -tijd zal zijn in overleg met de instructeur.
  • Lessen afgemeld door instructeur in geval van ziekte/onmacht zullen worden verschoven.
  • Hondenschool is gesloten op officiële feestdagen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
  • Cursisten en/of honden die geen veiligheid kunnen waarborgen kan cursus worden ontzegd.
  • Instructeur heeft recht op vakantie. Indien sprake is van vakantie zal dit voor cursist bekend zijn vóór inschrijving van de cursus.
  • Cursist gaat akkoord met positieve manier van training. Correctiematerialen zijn niet toegestaan. Wanneer gebruik wordt gemaakt van correctiemateriaal wordt door hondenschool de cursus geweigerd en is er geen recht op restitutie van reeds betaalde lesgelden. Rollijnen zijn tevens niet toegestaan tijdens de training.
  • Indien instructeur twijfelt over de gezondheid van de hond mag instructeur de cursus annuleren zonder restitutie van de lesgelden.
  • De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de cursus, training en adviezen in goede kwaliteit uit te voeren.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.
  • Cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door cursist of zijn/haar hond aan personen of goederen worden toegebracht.
  • De cursist is aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond dit conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Copyright
  • Alle door de Hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht op straffe van een boete ten hoogte van honderd en vijftig euro.

 

 1. Huishoudelijke mededelingen
  • Doet uw hond zijn/haar behoefte tijdens de training dient u dit zelf op te ruimen.
  • Tijdens de training zullen aangelijnde honden niet met andere honden mogen snuffelen.
  • Indien een hond loops is zal dit door de cursist moeten worden gemeld. Training zal gewoon doorgaan.